PLANTOUR je systém pro podporu 
optimálního a spolehlivého rozvozu zboží 
vašim zákazníkům

PLANTOUR je špičková aplikace pro optimalizaci tras a plánování logistiky. Systém je ověřen v každodenním produktivním provozu u stovek zákazníků v Čechách a na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku a dalších evropských zemích. 

V souladu s potřebami našich zákazníků stále rozšiřujeme funkcionality systému o další moduly. PLANTOUR a tyto moduly podpoří profesionalizaci Vaší logistiky a pomohou při zkvalitňování a rozšiřování služeb pro Vaše zákazníky.

PLANTOUR je modulární

Plánování tras

PLANTOUR podporuje dispečink při každodenním optimálním plánování rozvozů zboží a svozů s ohledem na dynamiku prodejů. Systém propočítává trasy pro kombinaci rozložení objednávek, časy doručení v časových oknech, dostupnou flotilu, dopravní dostupnost a zadané restrikce. Automaticky ve velmi krátkém čase sestaví optimální rozvozové trasy, do kterých má dispečink možnost operativně zasáhnout. 

 
Trasy zohledňují nastavené časové sloty, ve kterých musí být zboží doručeno příjemci. Jsou optimálně sestaveny jak pro obsluhu Vašich zákazníků požadujících co nejkratší možnost dodání od objednání, tak i zákazníků, kterým dostačuje dodání za více hodin nebo dní. 

Systém navrhuje pořadí pro optimální nakládku na vozidla. Plán zohledňuje možnosti využití vlastního vozového parku, vozidel smluvních dopravců nebo kombinované přepravy. 

Při sestavení tras jsou dodrženy požadované restrikce a pravidla přeprav
Při optimalizaci jsou využívány detailní digitální mapy obsahující informace 
o průjezdnostech a rychlostech úseků. 
 
Systém pracuje s volitelnými přepravními jednotkami (bedny, palety, přepravky apod.), které určují hmotnostní, objemové a množstevní požadavky na přepravy. Systém plánuje pravidelné závozy, adhock závozy nebo jejich kombinaci. Nezavezené objednávky je možné jednoduše přeplánovat na další závoz. 

V plánu jízdy jsou zohledňovány také požadavky na zpětné svozy obalů 
a reklamací.

Systém umožňuje vytváření denních plánů, týdenních plánů, plánů měsíčních nebo na pro individuálně zvolené časové období. Vhodný model plánování je vždy nastaven na míru zákazníkovi v průběhu implementace.

 
Vstupní data (objednávky, adresní data vykládky, vozidla, řidiči apod.) jsou do PLANTOUR importována automaticky přes interface z primárního ERP systému.

Dispečer má výsledné plány tras k dispozici v přehledném a intuitivním prostředí. Jednotlivé jízdy má k dispozici na mapě, v tabulkách, v ganttově diagramu, nebo na dispečerské plachtě.

Na trasách jsou přehledně zobrazena místa vykládek a další volitelné údaje vztahující se k trasám.   
Dispečer má k dispozici všechny průběžné informace, které potřebuje pro dispečerské řízení: časové parametry jízdy, nakládky, vykládky, nenaplánované objednávky, množstevní a kapacitní údaje převážených jednotek, nasazená vozidla, jejich vytížení, nasazení řidičů, aj. 

Informace o plánované dodávce zboží je možno ihned po naplánování tras předat přímo na zákazníka/místo dodání. Avizace času dodávky a dalších zvolených informací probíhá formou SMS nebo emailu. Řešení je připraveno pro propojení s dopravci nebo jinými partnery pro sdílení informací o plánu, objednání dopravy, apod. 

Plnění zákaznického servisu

 
 
 

Systém poskytuje přehled a hodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů distribuce.
Mezi sledované údaje patří např. náklady na jednotlivá vozidla, náklady na jednotlivé dopravce, nákladovost závozu zákazníků podle zvolených kritérií, výnos nebo ztráta závozu, aj.  

 
 
 

V případě najímané dopravy je z plánu jízd možno vytvořit předlohu k fakturaci (samofakturace) a nastavit mechanismus pro schvalování sjednaných odchylek a fakturačních pravidel.
Pro vlastní i najímanou přepravu je k dispozici přehledné sledování plnění ukazatelů zákaznického servisu.